Pravopis: spojeno ili odvojeno?

Najčešće traženi odgovori na pitanja i nedoumice vezane za spojeno i odvojeno pisanje reči u srpskom jeziku, sa osvrtom na pisanje reči sa crticom, kada je prikladno a kada ne i kada je dozvoljeno više od jedne mogućnosti.

Dobrodošli ili dobro došli?
Oba se koriste u različitim situacijama. Da nekome poželite dobrodošlicu, reći ćete “Dobro došli!” Međutim ako želite da kažete da ćete rado nešto prihvatiti, onda se koristi spojen izraz, kao na primer “Pomoć bi mi dobrodošla”.

Na prečac ili naprečac?
Ispravno je “naprečac”

Ićiću ili ići ću, reći ću ili rećiću?
Ispravno je odvojeno ako se glagol završava na “-ći” u infinitivu, a u suprotnom se piše spojeno.

Svejedno ili sve jedno?
Koriste se oba u različitim slučajevima. Ako hoćemo da kažemo da nema razlike između neke dve mogućnosti, koristimo “svejedno”. Pišemo odvojeno u ostalim slučajevima: sve jedno za drugim, sve jedan te isti itd.

Ćeš pevati ili pevaćeš?
Ispravna su oba.

Zamalo ili za malo?
Ispravna su oba.

Predamnom ili pred amnom?
Izrazi koji sadrže reč “preda” na početku se uvek pišu odvojeno, tj. ispravno je “preda mnom”

Agrotehnika, agro-tehnika ili agro tehnika?
Ispravno je spojeno, “agrotehnika”

Austrougarska, Austro-Ugarska ili Austro Ugarska?
Prihvataju se “Austrougarska” i “Austro-Ugarska”, ali sa napomenom da se preporučuje spojeno pisanje jer se reč menja u spojenom obliku.

Auto-portret ili autoportret?
Ispravno je “autoportret”

Auto put, auto-put ili autoput?
Ispravno je autoput.

Kada se reči kojima prethodi “auto-” pišu spojeno?
U značenju “sam sebi”, “sopstven” i slično, piše se spojeno: autogol, autobiografija, autoportret itd. U značenju “automobilski” piše se odvojeno u svim slučajevima osim u rečima koje su već ušle u zvaničnu upotrebu kao celovite reči. Na primer, odvojeno treba pisati “auto-trke”, “auto-garaža”, “auto-servis” ali zato spojeno pišemo reči poput “automehaničar”, “autostoper” itd.

Crno-belo ili crnobelo?
Ispravno je “crno-belo”, mada se u izvesnim izrazima u širokoj upotrebi dopušta i spojeno pisanje. Npr. “crnobeli televizor”.

Foto-aparat ili fotoaparat?
Ispravno je fotoaparat.

Foto kopija ili fotokopija?
Ispravno je fotokopija?

Kada je ispravno pisati reči kojima prethodi “foto-” spojeno?
U većini slučajeva reči sa prefiksom “foto-” pišu se spojeno, osim ako su u pitanju određene slobodno spojene reči, kada se prednost daje pisanju sa crticom. Npr. foto-izložba ili foto-materijal.

Ispočetka ili iz početka?
Koriste se oba oblika u različitim slučajevima. “Ispočetka” se koristi kao sinonim za “isprva”, dok se “iz početka” koristi ako hoćemo da kažemo da nešto počinjemo od starta “Krenimo iz početka...”

Naučno-fantastični, naučnofantastični ili naučno fantastični?
Ispravno je spojeno, “naučnofantastični”, ali izraz od kog je nastao piše se odvojeno “naučna fantastika”

Re osiguranje, reosiguranje ili re-osiguranje?
Ispravno je spojeno “reosiguranje”.

Za uzvrat ili zauzvrat?
Oba se prihvataju.

Bilo kako ili bilokako?
Ispravno je odvojeno.

Demir-kapija ili Demir kapija?
Preporučuje se odvojeno pisanje, mada se oba prihvataju.

Doviđenja ili do viđenja?
Mada bi se možda iz izgovora pomislilo da je ispravno spojeno, preporučuje se odvojeno pisanje, iz istog razloga kao i “do gledanja”, “do slušanja” i sličnih izraza.

Kada pišemo “ekstra” spojeno?
Ukoliko je prefiks pridružen nepromenjivom pridevu, piše se odvojeno. Npr. “proizvod ekstra kvaliteta”, a ukoliko je u pitanju celovit pojam piše se spojeno. Primeri: “ekstrzarada”, “ekstravaganza”, “ekstradicija” i sl.

Kako god ili kakogod?
Ispravno je odvojeno - “kako god”

Kuda god ili kudagod?
Ispravno je odvojeno - “kuda god”.

Kada se reči koje prethode “-god” pišu spojeno?
Upotreba zavisi isključivo od konteksta. Ako “-god” stoji u značenju “bilo koji, šta, kako”, uvek je ispravno odvojeno: “kuda god”, “kada god”, “gde god” itd. Međutim ako se koristi da izrazi neodređenost ili nesigurnost u nešto, onda se piše spojeno: “kogod”, “štogod” i sl.

Bajagi, kobajagi ili ko bajagi?
Ispravno je odvojeno “ko bajagi”.

Da li” ili “dali”?
Ako postavljamo pitanje, npr. “Da li me čuješ”, ispravno je odvojeno. Ako je u pitanju glagol “dati”, onda se piše spojeno.

Kada se “li” piše spojeno a kada odvojeno?
Uvek se piše odvojeno, osim u veznicima kao što su “nekmoli”, “kamoli” i slično.

Naizmak, na izmak ili na izmaku?
Koristi se “naizmak” i “na izmaku” ali u različitim značenjima. “Naizmak” se koristi da izrazimo da smo se približili nečemu i tek što ga nismo dostigli (“Bio sam naizmak kuće kad sam se setio...”). Sa druge strane, “na izmaku” se koristi da izrazimo da smo došli do kraja nečega - “na izmaku snage”, “na izmaku starog veka” i sl.

Na kraj ili nakraj?
Koriste se oba u različitim slučajevima. Ako je “kraj” imenica u akuzativu, piše se odvojeno. Npr. “stigao sam na kraj druma”, “izaći na kraj” i slično. U ostalim slučajevima piše se spojeno “nakraj sela”, “nakraj pameti”.

Ne znam ili neznam?
Kao negacija nekog glagola u ličnom obliku, “ne” se uvek piše odvojeno, osim u tri posebna slučaja, a oni su: “neću”, “nemam” i “nemoj”. Drugim rečima, ispravno je “ne znam”.

Ne preveden ili nepreveden?
Za razliku od prethodnog primera, u spoju sa pridevima “ne” se uvek piše spojeno, osim ako su u pitanju poređenja. Na primer, u rečenici “tekst je nepreveden” pišemo spojeno, ali u rečenici “tekst je ne preveden, već na stranom jeziku”, pišemo odvojeno.

Po koji ili pokoji?
Koriste se oba u različitim slučajevima. “Po koji” se koristi u značenju jednog elementa u nekakvom skupu. Na primer “svako je dobio po koji savet”. Međutim u značenju neodređenosti piše se spojeno: “Viđam je pokoji put”.

Po sredi ili posredi?
Ukoliko hoćemo da kažemo da je “u pitanju nešto”, onda pišemo spojeno “posredi” (je nešto). Ako hoćemo da kažemo da je nešto podeljeno po sredini, onda pišemo odvojeno “po sredi”.

Stereouređaj, stereo-uređaj ili stereo uređaj?
Ispravno je sa crticom ili odvojeno, ali ne i spojeno.

Superheroj ili super heroj?
Ispravno je “superheroj”

Kada se “super” piše spojeno?
Spojeno pisanje ispravno je u sastavu imenica koje imaju sopstveno celovito značenje koje bi se u suprotnom izgubilo. Na primer, reči “heroj” i “superheroj” znače različite stvari, a “superheroj” nema nužno isto značenje kao “super heroj”, što može da se protumači i kao “sjajan heroj” a ne “heroj sa super moćima”. Slično: “supersila”, “supernova”. Ako samo želimo da modifikujemo neku imenicu i istaknemo da je nešto bolje od običnog, pišemo odvojeno: “ovo je bio super film!”

Ukoštac ili u koštac?
Ispravno je “u koštac”

U nedogled ili unedogled?
Ispravno je “u nedogled”

U zdravlje ili uzdravlje?
Ispravno je “u zdravlje”

Za sada ili zasada?
Ispravno je spojeno, osim ako preciziramo da je nešto određeno za sadašnji trenutak. Primer: “Zasada je sve dobro”, ali zato - “Ovo mi je za sada a ovo za kasnije.”

Ustvari ili u stvari?
Ispravno je “u stvari”

Nijedno ili ni jedno?
Oba su prihvatljiva. U većini slučajeva preporučuje se spojeno pisanje, osim ako preciziramo ili naglašavamo neki pojam. Primera radi: “Nijedno nije dobro”, ali zato “Nije dobro ni jedno ni drugo”.

Imejl, e-mail ili i-mejl?
Ispravno je imejl ili samo mejl samo po sebi, a u izrazu “imejl-adresa” ispravo je pisati sa crticom između te dve reči.

Je l' ili jel?
Oba se prihvataju mada se preporučuje spojeno.

Da li se “naučno-” piše spojeno ili odvojeno od reči kojima prethodi?
U ustanovljenim rečima piše se spojeno: naučnofantastični, naučnotehnički, naučnostručni, naučnoobrazovni (mada je u ovom slučaju dozvoljeno i pisanje odvojeno ili sa crticom zbog udvajanja slova “o”).

Na pamet ili napamet?
Oba su ispravna u različitim slučajevima. “Napamet” znači znati nešto naizust - “znam već ceo film napamet”, ali u izrazima poput “pada mi nešto na pamet”, “nije mi na pameti” i sličnim piše se odvojeno.

Na veče ili naveče?
Ispravno je spojeno “naveče”, osim ako želimo da naglasimo određeni trenutak. Primer: “Doći će naveče”, ali zato “Doći će na veče Božića”.

Nizašta, ni zašta ili ni za šta?
Ispravno je pisanje sa odvojene tri reči: “ni za šta”.

Mesec ipo ili mesec i po.
Ispravno je odvojeno, “mesec i po”

Veroispovest ili vero ispovest?
Ispravno je spojeno “veroispovest”, slično kao i kod izraza “veroučitelj”, “veronauka”, “veroljublje”...

Maloprodaja ili malo prodaja?
Ispravno je “maloprodaja” ili “prodaja na malo”

Mikroelementi ili mikro elementi?
Ispravno je “mikroelementi”, kao i u suprotnom slučaju “makroelementi”

Peva ćeš ili pevaćeš?
Ispravno je spojeno “pevaćeš”. Odvojeno se piše samo u slučaju da se prva reč, tj. infinitiv završava i menja na “-ći”

Radio aktivni element ili radioaktivni element?
Ispravno je spojeno “radioaktivni”

Ulevo ili u levo?
Oba se koriste, ali u različitim značenjima. Kao prilog, piše se spojeno “ulevo” - “Pomeri kutiju ulevo”. Ako preciziramo u trećem licu jednine, onda se piše odvojeno: “Gađaj ga u levo oko.”

Veroljublje, vero-ljublje ili vero ljublje?
Ispravno je “veroljublje”

Maltene ili mal' te ne?
Ispravno je spojeno, “maltene”

Malo čas ili maločas?
Ispravno je spojeno “maločas”

Malopre ili malo pre?
Mogu se koristiti oba u različitim slučajevima. Ako želimo da kažemo da se nešto desilo upravo pre ovog trenutka, pišemo spojeno “malopre”. Ako pak hoćemo da izrazimo neki kratak vremenski period pre određenog trenutka, pišemo odvojeno. Primeri: “Video sam ga malopre”, ali zato “Video sam ga malo pre sedam uveče”.

Makakav ili ma kakav?
Oba se mogu koristiti u različitim slučajevima sa blagom razlikom. U najvećem broju slučajeva piše se spojeno “makakav”, u značenju “bilo kakav”. Međutim, ako hoćemo da naglasimo značenje, onda pišemo odvojeno. Primeri: “Pronaći ću makakvo rešenje”, ali zato “Pronaći ću rešenje, ma kakvo ono bilo”.

Doći ću ili doćiću?
Pošto se infinitiv reči piše na “-ći” (doći), ispravno je pisati spojeno “doćiću”.

Vidiš li ili vidišli?
Kada sledi glagolu u upitnom obliku, rečca “li” se uvek piše odvojeno.

Ko god ili kogod?
Kao i kod sličnih izraza, piše se “kogod” u većini slučajeva, to jest u značenju “neko”. Ako hoćemo da naglasimo značenje, onda pišemo odvojeno. Primeri: “Hoće li kogod soka?” ali zato “Naći ću ko mi je uzeo sok, ko god on bio”.

Kolikotoliko ili koliko toliko?
Preporučuje se pisanje sa crticom, tj. “koliko-toliko”

Moto klub, moto-club ili motoklub?
Ispravno je sa crticom, moto-klub

Bogznakako, bogzna kako ili bog zna kako?
Ispravno je “bogzna kako”

Ususret ili u susret?
Ispravno je “u susret”

Dojadilo ili do jadilo?
Ispravno je spojeno “dojadilo”

Fotosinteza, foto-sinteza ili foto sinteza?
Ispravno je spojeno “fotosinteza”

Na zdravlje ili nazdravlje?
Oba se koriste u različitim slučajevima. “Nazdravlje” je, kao što možda znate, uzrečica koju izgovaramo kada neko kine. “Na zdravlje” je izraz koji se koristi ili kao celovit izraz (“Nek mu je na zdravlje”) ili kao odnosni izraz (“Moramo da mislimo na zdravlje”)

Nevažno ili ne važno?
Ispravno je spojeno, “nevažno”

Da popričamo “nasamo” ili “na samo”?
Ispravno je spojeno “nasamo”

Ovo nije “zadugo” ili “za dugo”?
Ispravno je spojeno “zadugo”

Utoliko bolje” ili “u toliko bolje”?
Ispravno je spojeno “utoliko bolje”

Trominutni spot, tro-minutni spot ili tro minutni spot?
Ispravno je spojeno “trominutni”

Uveliko ili u veliko?
Ispravno je “uveliko”

Uvertira ili uver tira?
Ispravno je spojeno “uvertira”

Boga pitaj ili bogapitaj?
Ispravno je odvojeno “boga pitaj”

Božsačuvaj, bož-sačuvaj ili bož sačuvaj?
Idealno bi bilo upotrebiti puni oblik “bože sačuvaj”

Laptop, lap-top ili laptop?
Ispravno je “laptop”

Desktop, desk top ili desk-top kompjuter?
Ispravno je “desktop”.

Radiouređaj, radio-uređaj ili radio uređaj?
Ispravno je sa crticom ili odvojeno, ali ne i spojeno.

Visokoobrazovan ili visoko obrazovan?
Ispravno je spojeno.

Video sam da je lepo” ili “video sam daje lepo”
Ispravno je odvojeno “da je”

Velikomučenik ili veliko mučenik?
Ispravno je spojeno “velikomučenik”

Kada koristimo “uzbrdo” a kada “uz brdo”?
Ukoliko govorimo o usponu uz doslovno brdo, onda pišemo odvojeno “Popeo sam se uz brdo”, ili čak “Išao sam uzbrdo uz brdo”. Međutim, ako govorimo o hodanju uz bilo kakav uspon, onda pišemo spojeno “uzbrdo”

Transkontinentalni ili trans-kontinentalni let?
Ispravno je spojeno “transkontinentalni”

Nenadano ili ne nadano?
Ispravno je spojeno “nenadano”

Ne dam ili nedam?
Ispravno je odvojeno “ne dam”

Namrtvo ili na mrtvo?
Ispravno je “namrtvo”

Rent a kar, rent-a-kar ili rentakar?
Ispravno je spojeno “rentakar”.

Ni na šta ili ninašta?
Ispravno je odvojeno u tri reči, “ni na šta”

Neočekivano ili ne očekivano?
Ispravno je spojeno “neočekivano”

Niodkoga ili ni od koga?
Ispravno je odvojeno “ni od koga”

Nijedan ili ni jedan?
Oba su prihvatljiva

Nespojivo ili ne spojivo?
Ispravno je “nespojivo”

Multimedija, multi medija ili multi-medija?
Ispravno je spojeno “multimedija”

Nedostatak ili ne dostatak?
Ispravno je spojeno “nedostatak”

Neizmerno ili ne izmerno?
Ispravno je spojeno “neizmerno”

Polapola, pola pola ili pola-pola.
Ispravno je sa crticom “pola-pola”

Stoga ili s' toga?
Ispravno je spojeno “stoga”

Nimalo ili ni malo?
Ako govorimo o fizičkoj količini nečega, ispravno je odvojeno - “Nema ni malo mleka”, “nije osvojio ni malo para” itd. U ostalim slučajevima piše se spojeno “Nije se nimalo pokajao”.

Nedaće ili ne daće
Ispravno je spojeno “nedaće”

Darmar, dar-mar ili dar mar?
Ispravno je sa crticom dar-mar.

Kako-tako, kakotako ili kako tako?
Ispravno je sa crticom kako-tako.

Zapadnoevropski ili zapadno evropski?
Pravilno je zapadnoevropski.

Nipošto ili ni pošto?
Ispravno je spojeno “nipošto”

Umnogome ili u mnogome?
Ispravno je spojeno “umnogome”

Upravo ili u pravo?
U izrazu “upravo tako”, pravilno je spojeno, ali ako hoćemo da kažemo da je neko “u pravu”, onda pišemo odvojeno.

Akonto ili a konto?
Ispravno je “akonto”, spojeno

Aerodinamika ili aero dinamika?
Ispravno je spojeno, “aerodinamika”

Agrikultura ili agri kultura?
Ispravno je spojeno “agrikultura”

Dabogda ili da bog da?
U kolokvijalnom izrazu “dabogda ti...”, ispravno je spojeno.

Brzo-potezan ili brzopotezan?
Ispravno je spojeno “brzopotezan”

Antiprotivan ili anti-protivan?
Ispravno je spojeno antiprotivan.

Nespojivo ili ne spojivo?
Ispravno je spojeno, “nespojivo”

Nezaboravno ili ne zaboravno?
Ispravno je spojeno “nezaboravno”

Ustavotvoran ili ustavo tvoran?
Ispravno je spojeno “ustavotvoran”

Cepidlaka ili cepi dlaka?
Ispravno je spojeno “cepidlaka”

Napakostim ili na pakostim?
Ispravno je spojeno “napakostim”

Po principu štapa i kanapa ili štapkanapa?
Ispravno je odvojeno “štapa i kanapa”