Mataruška banja

Mataruška Banja je gradsko naselje grada Kraljeva u Raškom okrugu. Mataruška Banja spada u II grupu najrazvijenijih banja Srbije zajedno sa Banjom Koviljačom, Bukovičkom banjom i Niškom banjom, koje, pojedinačno gledano, ostvaruju preko 100.000 noćenja godišnje, sa relativno razvijenom lečilišnom funkcijom, solidnom materijalnom bazom i povoljnim položajem (blizina komunikacijskih pravaca, gradskih naselja i drugih činilaca). U naselju Mataruška Banja živi oko 3 000 stanovnika.