LINK INFORMACIONI SISTEMI

Adresa: Trg Šabačkih žrtava 5/15, Šabac
Šabac Telefon: 015/304-580
Telefon: 063/256-696
Email: rajcevic@ ptt.rs
Web: www.link-rajcevic.co.rs
4/ 5stars

LINK je osnovan 1990. godine kao preduzeće za pružanje informatičkih usluga, a sada je to agencija sa istom delatnošću.

Osnovni poslovi su izrada, uvoženje  i održavanje informacionog sistema tj. mrežnih aplikativnih programa (softvera) za podršku poslovanja preduzeću naručioca.

LINK  raspolaže sa gotovim rešenjima koja mogu poslužiti kao polazna tačka u razgovorima oko iznalaženja rešenja koja odgovaraju isključivo zahtevima i potrebama naručioca.

Izrada Informacionog sistema podrazumeva sledeće faze rada:

- definisanje arhitekture Informacionog sistema (podsistemi i moduli)
- izrada modela podataka za svaki podsistem i jedinstvenog modela podataka
- definisanje načina funkcionisanja svakog podsistema i veza između njih
- definisanje neophodnih  preduslova (kadrovi,hardver i sl.)
- izrada, testiranje i instaliranje aplikativnih  programa za računar u izvršnoj fazi
- proveravanje projektovanih i programiranih rešenja
- obuka korisnika
- održavanje isporučenih programa

Pri izradi Informacionog sistema LINK  uvažava sledeće principe:
 
- sveobuhvatnost, tj. eliminisanje papirnih i drugih priručnih evidencija
- ažurnost, tj. podatak ulazi u sistem u trenutku nastanka
- raspoloživost, tj. podaci uneti u računar, bez obzira u kom segmentu poslovanja
  nastali, raspoloživi su svim službama u obliku koji je za njih pogodan do nivoa
  ovlašćenja.
- integrisanost funkcija, koja se ogleda u mogućnosti sveobuhvatnog sagledavanja
  pojedinih segmenata poslovanja.
- operativnost u radu, pomoć (help), generisanje dokumenta na osnovu prethodnog         
- trajnost, zasnovanost na pravilima poslovanja i otvorenost za dalji razvoj